Vedtægter

/Vedtægter
Vedtægter2018-03-26T09:20:26+00:00

Vedtægter for Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation (BITVA)

§1 Navn og hjemsted
Foreningen er dannet ved en fusion af Brancheforeningen for Automation, Tryk og Transmission (ATT), Brancheforeningen for Industriel Automation (BIA) og Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner (VOV). Foreningens navn er Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation (BITVA).

Foreningens engelske navn er: The Association of Industrial Technology, Tools and Automation

Foreningens hjemsted er København.

§2 Medlemskab
Foreningen består af virksomheder, der i business to business forhold i væsentlig grad beskæftiger sig med tekniske leverancer som:

 • Automatik, trykbærende udstyr og transmission
 • Industriel automation
 • Værktøj, værktøjs- og specialmaskiner samt tilbehør
 • Industriel elektronik
 • Tekniske hjælpemidler og service indenfor ovenstående
 • Rådgivning indenfor ovenstående

 §3 Foreningens formål
Overordnede interesser

 • At markedsføre branchen bedst muligt og dermed hæve branchens anseelse samt varetage branchens interesser overfor myndigheder, andre organisationer, sammenslutninger m.v. såvel i Danmark som i udlandet
 • At samle interessegrupperinger i faggrupper med henblik på at styrke det faglige niveau og skabe faglig relaterede netværk
 • At fremme professionel rådgivning og formidle viden til medlemmer om lovgivning, standarder, sikkerhedskrav og andet som har generel interesse for branchen
 • At bidrage til højnelse af medlemmernes professionelle standard f.eks. ved uddannelse og oplysningsvirksomhed
 • At fremme god forretningsmoral og kollegiale forhold i branchen
 • At skabe synlighed og profilere branchen, dens medlemsvirksomheder og produkter såvel internt som eksternt
 • At fremme tilgangen til og medvirke til uddannelse af kvalificeret arbejdskraft til branchen
 • At opnå økonomiske fordele for medlemmerne f.eks. i relation til messer, annoncering, arrangementer, medlemskaber m.v.

Faglige formål

 • At fremme det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne ved at fungere som fagligt socialt netværk for branchens virksomheder og medarbejdere
 • At formidle målrettet information om lovgivning indenfor de enkelte faggruppers område
 • At samarbejde fagligt og overordnet omkring messe- og udstillingsaktiviteter
 • At udarbejde brancherettede statistikker og analyser
 • At udbyde fagligt rettede uddannelsesaktiviteter

 § 4 Tilhørsforhold
Foreningen er med sin medlemskreds kollektivt medlem af Dansk Erhverv og er underkastet de for Dansk Erhverv til enhver tid gældende regler. Kontingentet til Dansk Erhverv opkræves samtidig med kontingentet til BITVA.

§5 Optagelse af medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages virksomheder, som i Danmark har markedsføring af de i § 2 nævnte forretningsområder.

Anmodning om optagelse stiles skriftligt til bestyrelsen med nødvendige oplysninger til begrundelse for ansøgningen.

Firmaet udpeger en medarbejder, der bindende repræsenterer virksomheden i foreningen.

Beslutning om optagelse træffes af foreningens bestyrelse ved simpelt flertal. Medlemskabet træder i kraft fra den dag, bestyrelsens beslutning ved brev eller e-mail er meddelt ansøgeren.

Hvis bestyrelsen har nægtet optagelse – hvilken nægtelse ikke behøver at begrundes – kan ansøgeren forlange ansøgningen forelagt på førstkommende generalforsamling – være sig ordinær eller ekstraordinær – hvis ansøgeren skriftligt til foreningens sekretariat inden 8 dage efter bestyrelsens beslutning fremsender begæring herom.

Generalforsamlingens afgørelse er endelig, og spørgsmålet kan følgelig ikke indbringes for domstolene.

I akkvisitionsmæssigt øjemed kan potentielle medlemsfirmaer inviteres med til møder eller arrangementer i såvel BITVA som i faggrupper eller andre relevante fora.

Alle medlemmer af BITVA skal være tilknyttet mindst én af de i § 23 nævnte faggrupper. Et medlem skal ved deltagelse i mere end en faggruppe bestemme, hvilken faggruppe der er medlemmets primære faggruppe.

Bestyrelsen kan udarbejde retningslinjer vedrørende optagelsesprocedurer, herunder om de krav til det kvalitetsmæssige og brancheetiske niveau, foreningen ønsker iagttaget.

§6 Æres – og seniormedlemmer
Bestyrelsen kan med simpelt flertal godkende kontingentfrit seniormedlemskab for ikke erhvervsaktive enkeltpersoner. Disse behøver ikke at opfylde betingelserne for medlemskab. Seniormedlemmer har ikke stemmeret, men kan for egen regning deltage i foreningens medlemsarrangementer.

Bestyrelsen kan med simpelt flertal udnævne personer, der har gjort en særlig indsats for at fremme foreningens arbejde og formål, til æresmedlemmer. Disse behøver ikke at opfylde betingelserne for medlemskab. Æresmedlemskabet er personligt og fritaget for kontingent. Æresmedlemmer er berettiget til at deltage omkostningsfrit foreningens medlemsarrangementer, men skal selv betale for eventuel overnatning og har ingen stemmeret.

§ 7 Medlemsfortegnelse
Over foreningens medlemmer udarbejdes en fortegnelse, der offentliggøres på BITVA’s hjemmeside, indeholdende oplysninger om virksomhedens navn, kontaktperson, adresse, telefonnummer, e-mail og hjemmeside.

§ 8 Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse

 • Hvis et medlem ikke længere opfylder de i § 2 anførte betingelser for medlemskab, skal det pågældende medlem efter anmodning fra BITVA udtræde af foreningen
 • Udmeldelse kan kun ske skriftligt til foreningens bestyrelse med mindst 3 måneders forudgående varsel til udgangen af et regnskabsår
 • Standser et medlem sine betalinger, går i betalingsstandsning, træder i konkurs, indleder forhandlinger om akkord, offentlig eller under hånden, eller beslutter sig til at likvidere, betragtes dette forhold som opsigelse af medlemskabet

Eksklusion
Bestyrelsen kan beslutte at eksludere et medlem, hvis

 • medlemmet ikke overholder foreningens vedtægter, modarbejder foreningens formål og interesser eller på anden måde groft bringer sig i modsætningsforhold til de interesser, foreningens bestyrelse og/eller generalforsamling mener at burde varetage
 • medlemmet undlader, trods 3 skriftlige rykkerer, at betale de af foreningen fastsatte ydelser – herunder kontingent, deltagerbetaling o.lign.
 • Etisk Nævn har besluttet ubetinget eksklusion jf. § 22

Beslutningen om eksklusionen af et medlem træffes af bestyrelsen ved simpelt flertal. Bestyrelsens beslutning meddeles medlemmet skriftligt. Afgørelsen kan indankes og kræves behandlet på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der ved simpel flertalsbeslutning træffer endelig og bindende afgørelse.

Uanset hvordan medlemskabet ophører

 • er det udtrædende medlem forpligtet til at betale kontingent og indfri andre økonomiske medlemsforpligtelser for det år, hvori medlemskabet ophører
 • har medlemmet intet krav på nogen del af foreningens formue eller krav på tilbagebetaling af kontingent eller indskud
 • bortfalder retten til anvendelse af foreningens logo og øvrigt materiale
 • mister medlemmet sin stemmeret

§ 9 Medlemsforpligtelser
Ethvert medlem af forpligtet til:

 • At overholde foreningens til enhver tid gældende vedtægter m.v. truffet af generalforsamlingen – herunder foreningens etiske regler
 • At iagttage god og redelig brancheskik i forholdet til kunder og kollegaer
 • I sin virksomhed arbejde for at foreningens formål jvf. § 3 fremmes bedst muligt
 • At overholde tavshedspligt om foreningens interne forhold overfor uvedkommende
 • Uopholdeligt skriftligt at meddele foreningen enhver ændring indenfor virksomheden, der har relation til § 2

 § 10 Indskud, kontingent og hæftelse
Medlemmer betaler ved optagelse i foreningen et indskud, hvis størrelse ved simpelt flertal fastsættes på den ordinære generalforsamling. Et medlem, der har meldt sig ud eller er blevet ekskluderet, skal ved genoptagelsen betale et nyt indskud.

Det årlige medlemskontingent, hvis størrelse ved simpelt flertal fastsættes på den ordinære generalforsamling, opkræves umiddelbart herefter. Kontingentet skal være indbetalt inden 30 dage fra fakturadato. Manglende indbetaling kan jfr. § 8 medføre eksklusion.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Ved aftaler indgået af foreningen forpligtes og berettiges alene foreningen.

Såfremt medlemskontingentet ikke kan dække foreningens daglige udgifter, inddækker bestyrelsen underskuddet med foreningens formue. Hvis foreningens til enhver tid værende formue ikke er tilstrækkelig til at dække et opstået underskud, påligner bestyrelsen medlemmerne det eventuelle underskud pro rata ved regnskabets forelæggelse på generalforsamlingen.

§ 11 Generalforsamling afholdelse, indvarsling og repræsentation
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel ved brev eller e-mail til hvert medlem indeholdende dagsorden, regnskaber samt forslag fra bestyrelsen.

Sager, der ønskes optaget til behandling på generalforsamlingen, må fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 14 dage før denne – eventuelt påført bestyrelsens bemærkninger.

Møde, – stemme- og taleberettiget på generalforsamlingen er den person, medlemmet jfr. § 5, stk. 3 har udpeget til at repræsentere sig i foreningen.

Det er medlemmets pligt at give møde på generalforsamlingen, idet et medlem dog ved skriftlig fuldmagt kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.

Et medlem er endvidere ved skriftlig fuldmagt berettiget til at lade sig repræsentere ved en i vedkommendes virksomhed ansat overordnet funktionær.

Undladelse af at give møde, give afbud eller lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt medfører en bøde på kr. 1.000,-, der tilfalder foreningen.

Bestyrelsen kan invitere andre end de direkte mødeberettigede til at overvære generalforsamlingen uden stemme – og taleret.

§ 12 Ordinær generalforsamling
På den ordinære generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed, skal foretages følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Forelæggelse af årsberetning
 4. Fremlæggelse af sidste års reviderede regnskab
 5. Forelæggelse af budget samt forslag til indskud og kontingent
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af medlemmer til etisk nævn
 9. Valg af revisor
 10. Forslag fra bestyrelsen
 11. Forslag fra medlemmerne
 12. Eventuelt

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt fremsætter anmodning herom motiveret med den dagsorden, der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel. Hvis ekstraordinær generalforsamling er begæret indvarslet fra medlemsside, skal indkaldelse ske senest 8 dage efter, at den skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde.

På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles det eller de forslag, der har foranlediget samme eller ændringsforslag hertil.

§ 14 Afstemningsregler m.v.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

For såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger gælder følgende afstemningsregler:

 • På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme
 • Kun medlemmer, der har betalt sidst forfaldent kontingent har stemmeret
 • Hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, afgøres enhver beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de repræsenterede
 • Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis der fremsættes ønske herom fra blot én stemmeberettiget deltager

 § 15 Generalforsamlingsprotokol
Af såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger optages referat. Referatet, der underskrives af dirigenten og rundsendes til medlemmerne, har fuld beviskraft med hensyn til det på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling passerede.

§ 16 Bestyrelse
Foreningen ledes af en på grundlag af indstilling fra faggrupperne generalforsamlingsvalgt ulønnet bestyrelse på 6 – 9 medlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter. Det skal tilstræbes, at foreningens primære produktområder altid er repræsenteret i bestyrelsen. Hver faggruppe kan kun indstille et medlem til bestyrelsen. En medlemsvirksomhed kan kun være repræsenteret med et medlem i bestyrelsen.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er personligt og kan kun bestrides af erhvervsaktive personer tilknyttet medlemsvirksomheder indenfor branchen.

Valgperioden er 2 år. Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne og 1 suppleant. Genvalg kan finde sted, idet et bestyrelsesmedlem dog kun kan være medlem af bestyrelsen i maksimalt 6 år. Efter en karensperiode på minimum 12 måneder kan et medlem igen opstille til valg til bestyrelsen.

Når formanden vælges, betragtes det som en ny valgperiode til bestyrelsen, og formanden kan herefter sidde som formand i maksimalt 6 år. Hvis formanden går af før udløbet af 6 års valgperioden, træder den almene 6 års regel i kraft. Det pågældende medlem er herefter kun valgbart efter at være fratrådt bestyrelsen i en periode på minimum 12 måneder, ligesom et hvert andet almindeligt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender og udfører det arbejde, der ikke ifølge lovene kræver afgørelse af en generalforsamling. Kun bestyrelsen kan beslutte, hvem der må udtale sig på foreningens vegne.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Forhandlingerne på bestyrelsesmøderne ledes af formanden, eller den han måtte bemyndige hertil.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden er til stede og mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er mødt.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Ved lige stemmetal afgør formandens – eller i hans fravær – næstformandens stemme – udslaget.

Ved behandling af sager, der specielt vedrører et bestyrelsesmedlem eller vedkommendes virksomhed, deltager det pågældende bestyrelsesmedlem ikke.

Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt om de forhold, der behandles på bestyrelsesmøderne.

§ 17 Bestyrelsesprotokol
Af såvel ordinære som ekstraordinære bestyrelsesmøder optages referat. Referatet, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer og rundsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, har fuld beviskraft med hensyn til det på det ordinære eller ekstraordinære bestyrelsesmøde passerede.

§ 18 Sekretariat
Indenfor budgettets rammer kan bestyrelsen antage den fornødne sekretariatsassistance til foreningens løbende drift.

§ 19 Regnskab og tegningsret
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Før regnskabet forelægges på generalforsamlingen til godkendelse, skal revisionen have underskrevet dette og forsynet det med de anmærkninger, regnskabet måtte give anledning til.

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden samt et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 20 Etiske regler og CSR

Generelt

BITVAs medlemmer skal i enhver henseende drive deres virksomheder under iagttagelse af god forretningsskik og værne om såvel branchens som BITVA s almene omdømme.

Det påhviler medlemmerne af BITVA at efterleve de af Reklamerådet fastlagte internationale regler for god reklameskik1).

Miljø
BITVAs medlemmer skal medvirke til at værne om miljøet og samvittighedsfuldt deltage i de miljømæssige foranstaltninger, samfundet pålægger og forventer af branchen.

Medarbejdere
BITVAs medlemmer skal medvirke til en lige og fordomsfri behandling af mennesker, og må således ikke særbehandle på grund af nationalitet, køn, etnisk baggrund, religion eller lignende.

Fair konkurrence
BITVAs medlemmer må ikke videregive urigtige eller vildledende oplysninger om andre virksomheder, enkeltpersoner ansat i disse eller deres produkter.

Agenturer
Såvel overtagende som afgivende medlem skal sikre, at agenturskift sker uden skade for branchens kundekreds og branchen generelt.

Fælles arrangementer mm.
Deltagelse i fælles arrangementer må ikke på unfair vis udnyttes til egen fordel, men skal finde sted på fair konkurrencemæssige vilkår. Dansk Erhverv s konkurrenceretlige compliance regler 2) for afholdelse af brancheforenings møder skal overholdes.

Orientering og håndhævelse
Det påhviler medlemsvirksomhederne at orientere deres ansatte og eventuelle forhandlere om BITVA’s etiske regler samt tilse og medvirke til, at disse overholdes.

§ 21 God forretningsskik og afgørelse af uoverensstemmelser herom
Med henblik på opretholdelse af god forretningsskik samt afværgelse eller mindelig løsning af konflikter af ikke-civilretslig karakter mellem foreningens medlemsvirksomheder, nedsættes et etisk nævn.

Det etiske nævn skal med hjemmel i BITVA s vedtægter – herunder Etiske Regler – ved forhandling søge konflikter medlemsvirksomhederne imellem undgået eller løst på mindeligt grundlag.

Hvis det etiske nævn ikke ved forhandling kan bilægge en eventuelt opstået strid mellem foreningens medlemsvirksomheder, finder bestemmelserne i §§ 8 og 22 anvendelse.

§ 22. Etisk Nævn
Det Etiske Nævn, som i sin virksomhed og afgørelser alene skal lægge foreningens vedtægter – herunder vedtægternes særlige etiske regelsæt – til grund, sammensættes af i alt 3 medlemmer fra den af generalforsamlingen vedtagende emneliste samt en sekretær. Bestyrelsen udpeger formanden, hvorefter hver af sagens parter udpeger et medlem. Foreningens sekretær fungerer som sekretær.

Hvis en part ikke selv ønsker at udpege et medlem til det etiske nævn, eller ikke har udpeget et sådant inden 14. dage, efter at være blevet opfordret dertil, udpeges dette af bestyrelsen.

Emnelisten over mulige medlemmer af det etiske nævn revideres hvert år og skal indeholde mindst 9 personer, der vælges på den ordinære generalforsamling. De pågældende personer skal være villige til at arbejde i det etiske nævn og skal være valgt uden for bestyrelsens kreds.

Det Etiske Nævn kan ikke behandle sager på eget initiativ, men kun på opfordring fra bestyrelsen. Sager (klager), der ønskes behandlet af det Etiske Nævn, indsendes til foreningens sekretariat, som underretter bestyrelsen.

Indbringelse for Etisk Nævn bør kun ske, når der er begrundet formodning om, at de etiske regler er overtrådt, ikke i forbindelse med formodet eller faktisk overtrædelse af andre vedtægtsbestemmelser eller lovgivningen i øvrigt.

Etisk Nævn tager alene stilling til, om overtrædelse af de etiske regler har fundet sted, men ikke til evt. civilretslige aspekter.

Etisk Nævn tager alene stilling til isolerede enkeltsager og må heri ikke inddrage forhold af historisk og principielt uafhængig karakter. Hvorvidt der foreligger skærpende omstændigheder, som følge af tidligere overtrædelser af de etiske regler, og om dette skal indvirke på sanktions omfang, er udelukkende et bestyrelsesanliggende.

Såfremt Etisk Nævn har udtalt, at en given sag indebar overtrædelse af foreningens etiske regelsæt kan bestyrelsen beslutte en af følgende sanktioner:

 • En påtale
 • En alvorlig påtale
 • En betinget eksklusion
 • En ubetinget eksklusion

Der optages referat af Etisk Nævns møder og forhandlinger. Referatet, der underskrives af den til sagen udpegede nævnsformand samt medlemmer af Etisk Nævn, har fuld beviskraft med hensyn til det på Etisk Nævns møder og forhandlinger passerede.

§ 23 Faggrupper
Foreningen kan ved simple flertalsbeslutning på en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling vedtage oprettelse af faggrupper eller nedlæggelse af eksisterende faggrupper. Faggrupperne bør som minimum have 7 deltagende medlemmer, men bestyrelsen kan ved dispensation godkende faggrupper med et mindre deltagerantal, dog uden indstillingsret til bestyrelsen. De til enhver tid eksisterende faggrupper skal fremgå af den i § 15 nævnte generalforsamlingsprotokol samt være oplistet på BITVA’s hjemmeside.

Faggrupperne konstituerer sig selv og vælger en formand.

Faggrupperne, der har som formål at behandle og arbejde med sager og spørgsmål af særlig interesse for de enkelte faggrupper, udstikker selv rammerne for deres virke indenfor BITVA’s vedtægter med særligt sigte på de faglige og erhvervspolitiske formålsbestemmelser.

Faggrupperne er generelt rådgivende for bestyrelsen såvel fagligt som erhvervspolitisk indenfor de fagområder, de repræsenterer.

Faggrupperne kan ikke tegne foreningen.

BITVA’s produkt/omsætningsorienterede markedsstatistikker ligger i faggruppernes regi.

BITVA afsætter årligt midler på budgettet til drift af faggruppen. Der ydes kun et tilskud pr. medlemsfirma. Medlemmer med tilknytning til mere end en faggruppe skal derfor jfr. § 5 stk. 8 vælge, hvilken faggruppe der skal være medlemmets primære og dermed tilskudsberettigede faggruppe. Faggrupperne kan overføre eventuelle overskydende midler fra et regnskabsår til et andet, dog kan saldoen maximalt udgøre 3 års tilskud ved udbetalingstidspunktet.

Faggrupperne fremlægger ved formanden eller dennes stedfortræder deres beslutninger – herunder budget, handlings – og økonomiplaner for faggruppernes aktiviteter til bestyrelsens godkendelse.

Tvistigheder om et medlems deltagelse i en faggruppe indbringes for og afgøres af bestyrelsen.

§ 24 Faste udvalg og ad hoc udvalg
Bestyrelsen kan oprette – eller nedlægge – de faste udvalg eller ad hoc udvalg, der er nødvendige for gennemførelse af foreningens arbejde. Til medlemmer i sådanne udvalg kan udpeges medarbejdere fra medlemskredsens virksomheder.

Formandsposten varetages af et bestyrelsesmedlem, og udvalget referer til bestyrelsen.

§ 25 Vedtægtsændringer og opløsning
Forslag om ændringer af nærværende vedtægter eller om foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget eller foreningens opløsning.

Forslag til vedtægtsændringer eller forslag om opløsning af foreningen skal være citeret i generalforsamlingsindkaldelsen.

Opnår forslaget ikke kvalificeret majoritet, og opretholdes forslaget, indkaldes en ny generalforsamling senest 14 dage efter med det eller de pågældende forslag som eneste punkt(er) på dagsordenen. På denne generalforsamling vil forslaget kunne vedtages ved simpelt flertal uden hensyn til, hvor mange af foreningens medlemmer, der er repræsenteret.

Hvis generalforsamlingen vedtager at opløse foreningen, ophører bestyrelsen med at fungere, og generalforsamlingen nedsætter et udvalg til afvikling af alle løbende sager – herunder likvidation af foreningens formue, der skal anvendes efter generalforsamlingens beslutning.

Når udvalget har afsluttet sit arbejde, indkalder det til en generalforsamling, for hvilken det aflægger afsluttende beretning og regnskab.

 

—————————————————————–oo0oo———————————————————————

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 19. november 2014.

Ændret på generalforsamling den 15. marts 2018.

 

 

 

 

 

Bilag til vedtægterne:

 • ICC’s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 – hent det her>> (PDF-fil)
 • Dansk Erhvervs konkurrenceretlige guidelines i brancheforeninger – version 2012 – hent det her>> (PDF-fil)